Oliver Mtukudzi的《Neria》

津巴布韦音乐家Oliver Mtukudzi的《Neria》是一首非洲很多地区听众知道的名曲,也是同名电影《Neria(1993)》的主题曲,电影讲述了Neria因为车祸失去丈夫后努力争取自己权益的故事,歌者Mtukudzi2019年去世,讣告最远到达日本。电影有斯瓦希里语的字幕,但是很少有东非人知道音乐家唱的绍纳语的歌词是什么,我因为实在太好奇所以想方设法促成了翻译(合作老师的署名见下方),这里提供斯语和中文两个版本的翻译。因为第一次发布的时候是使用的斯瓦希里文做的脚注,因为时间有限,所以在这里就仅仅加工一下上次发布的内容。

下载地址:视频(墙外)视频(墙内)音频(墙内)

Neria, Neriawo [Neria, Neria-wo]
|- Neria, Neria we
|- 妮丽娅
Usaore moyoka Neria, Mwari anewe. x2 [U-sa-ore moyo-ka Neria, Mwari a-ne-we.]
|- Usivunje moyo Neria we, Mungu yuko nawe.
|- 妮丽娅呀,不要心碎。至高之神与你同在。
Mwari aneweka Neria, Mwari anewe. [Mwari a-ne-we-ka Neria, Mwari a-ne-we.]
|- Mungu yuko nawe Neria we, Mungu yuko nawe.
|- 妮丽娅呀,至高之神与你同在。至高之神与你同在。
Kufirwa nemurume hanzvanzi, zvinoda moyo wekushinga [Ku-firwa ne-murume hanzvanzi, zvi-no-da moyo we-ku-shinga]
|- Kufiwa na mumeo dada, vinataka moyo wa kushinda
|- 姐妹,面对丧夫之痛。你需要有坚强的心。
Usaore moyoka Neria, Mwari anewe. x2 [U-sa-ore moyo-ka Neria, Mwari a-ne-we.]
|- Usivunje moyo Neria we, Mungu yuko nawe.
|- 妮丽娅呀,不要心碎。至高之神与你同在。
Mwari aneweka Neria, Mwari anewe. [Mwari a-ne-we-ka Neria, Mwari a-ne-we.]
|- Mungu yuko nawe Neria we, Mungu yuko nawe.
|- 妮丽娅呀,至高之神与你同在。至高之神与你同在。

Neria, Neriawo [Neria, Neria-wo]
|- Neria, Neria we
|- 妮丽娅
Usaore moyoka Neria, Mwari anewe. x2 [U-sa-ore moyo-ka Neria, Mwari a-ne-we.]
|- Usivunje moyo Neria we, Mungu yuko nawe.
|- 妮丽娅呀,不要心碎。至高之神与你同在。
Mwari aneweka Neria, Mwari anewe. [Mwari a-ne-we-ka Neria, Mwari a-ne-we.]
|- Mungu yuko nawe Neria we, Mungu yuko nawe.
|- 妮丽娅呀,至高之神与你同在。至高之神与你同在。
Upenyu imhindu pindu, ngwarira mhepo dzezviedzo. [Upenyu i-mhindu pindu, ngwarira mhepo dze-zviedzo.]
|- Maisha huwa mabadiliko badiliko, jihadhari na upepo wa kujaribu
|- 生活不断变化着方向,要当心试探中的大风
Usaore moyoka Neria, Mwari anewe. x2 [U-sa-ore moyo-ka Neria, Mwari a-ne-we.]
|- Usivunje moyo Neria we, Mungu yuko nawe.
|- 妮丽娅呀,不要心碎。至高之神与你同在。
Mwari aneweka Neria, Mwari anewe. [Mwari a-ne-we-ka Neria, Mwari a-ne-we.]
|- Mungu yuko nawe Neria we, Mungu yuko nawe.
|- 妮丽娅呀,至高之神与你同在。至高之神与你同在。

Vanhukadzi vanobatwa senhapwa, kugara senherera. [Vanhukadzi va-no-batwa se-nhapwa, ku-gara se-nherera.]
|- Wanawake wanachukuliwa ki-watumwa, kukaa ki-mayatima
|- 女性被当作奴隶对待,居无定所,孤苦无依
Usaore moyoka Neria, Mwari anewe. x2 [U-sa-ore moyo-ka Neria, Mwari a-ne-we.]
|- Usivunje moyo Neria we, Mungu yuko nawe.
|- 妮丽娅呀,不要心碎。至高之神与你同在。
Shinga moyo shinga, Mwari anewe. [Shinga moyo shinga, Mwari a-ne-we.]
|- Jipe moyo, tia moyo. Mungu yuko nawe.
|- 让你的心坚强起来,至高之神与你同在。
Rufu rwune shanje, kutsaura vanodanana. [Rufu rwu-ne shanje, ku-tsaura va-no-danana.]
|- Ufu una wivu, kutenganisha wanaopendana
|- 死亡有嫉妒之心,它把相爱的人分开
Usaore moyo hanzvanzi, Mwari anewe. [U-sa-ore moyo hanzvanzi, Mwari a-ne-we.]
|- Usivunje moyo dada, Mungu yuko nawe.
|- 姐妹,不要心碎。至高之神与你同在。
Usaore moyoka Neria, Mwari anewe. [U-sa-ore moyo-ka Neria, Mwari a-ne-we.]
|- Usivunje moyo Neria we, Mungu yuko nawe.
|- 妮丽娅呀,不要心碎。至高之神与你同在。
Shingairaka Neria, Mwari anewe. [Shingaira-ka shinga, Mwari a-ne-we.]
|- Jitahidi Neria we. Mungu yuko nawe.
|- 坚持不懈呀,妮丽娅,至高之神与你同在。

Neria, Neriawo [Neria, Neria-wo]
|- Neria, Neria we
|- 妮丽娅
Usaore moyoka Neria, Mwari anewe. x2 [U-sa-ore moyo-ka Neria, Mwari a-ne-we.]
|- Usivunje moyo Neria we, Mungu yuko nawe.
|- 妮丽娅呀,不要心碎。至高之神与你同在。
Shingairaka Neria, Mwari anewe. [Shingaira-ka moyo shinga, Mwari a-ne-we.]
|-Jitahidi Neria we. Mungu yuko nawe.
|- 坚持不懈呀,妮丽娅,至高之神与你同在。

[斯瓦希里语视角的语法标注]
-ne ≈ -na
ne- ≈ na
-sa- ≈ -si-
-ka ≈ 表强调的后缀
zvi- ≈ vi-
-no- ≈ -na-
we- ≈ wa
va- ≈ wa-
se- ≈ kama; ki-
rwu- ≈ u-

(绍纳语分析人,中文翻译: Mikilin
斯瓦希里语翻译,整理: Yuning Shen)

 

ynshen